top of page

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

​1. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING ALLMÄN INFORMATION

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Aura IT Solutions AB”Aura IT Solutions”, ”vi”, ”oss” 969757-8863, med registrerad adress Fågelhundsvägen 23, 170 62 Solna, Stockholms län, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida klientportal.se i syfte att kontakta oss.

Aura IT Solutions AB värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant. 

 

2. PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Aura IT Solutions AB behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på Aura IT Solutions AB.

  • E-postadress 

  • Företag

  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

​​

Om du inte tillhandahåller Aura IT Solutions AB din e-postadress och företagsnamn kommer vi inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

 

3. Legal grund och ändamål med behandlingen

Aura IT Solutions AB kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

 

Dina personuppgifter behandlas av Aura IT Solutions AB för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Aura IT Solutions AB och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra Aura IT Solutions AB och våra tjänster.

 

4. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer Aura IT Solutions AB att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EES garanterar Aura IT Solutions AB att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

 

5. Hur länge VI behandlar dina personuppgifter

Aura IT Solutions AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen. 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Aura IT Solutions AB om de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Aura IT Solutions AB begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Karisma Rekrytering AB på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Aura IT Solutions AB behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Aura IT Solutions AB till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att [Aura IT Solutions ABs behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

7. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Aura IT Solutions AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: fredric.rylander@aurait.se eller Aura IT Solutions AB, Fågelhundsvägen 23, 170 62 Solna.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

bottom of page